Monday, May 11, 2009

Syirik

Syirik artinya menyekutukan Allah swt dalam peribadatan dengan slah stu mahluknya, yaitu selain Allah swt. Faktor yang menyebabkan syirik itu sendiri adalah, Pengagungan yang sangat berlebihan hingga sampai kepada pengkultusan (Taqdis), pengagungan tersebutlah yang menyebapkan orang menjadi syirik, cotoh dari pengagungan yang berlebihan itu adalah pengagungan kita terhadap para ulama, jin, malaikat, dan benda- benda yang ada di langit.
Setelah itu ada juga beberapa bentuk dari syirik itu sendiri, sujud kepada selain Allah swt seperti, sujud kepada benda berhala, kepada matahari, lalu kita mendekatkan diri selain kepada Allah swt, lalu ada juga syirik dengan memohon pertolongan atau syafaat, syirik cinta (Mahabbah) dan Wala’ (Loyalitas). Syirik cinta (mahabbah) yaitu syirik cinta kepada mahluk selain yang menciptakannya yaitu Allah swt, lalu mengikuti selain apa yang di tuturkan oleh Allah swt. Dan yang terakhir dari bentuk syirik itu sendiri adalah riya, danjuga meng halalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang haram.
Adapula pengaruh dari syirik itu sendiri adalah. Dapat menghilangkan perasaan ‘izzah (Kemuliaan) dan melibatkan pelakunya dalam perbudakan yang hina. Lalu menggugurkan amal soleh kita yang telah kita perbuat sebelum kita bertaubat dan Allah swt dapat menerima taubat kita. Dan yang terkhir, kita dapat dimasukkan oleh Allah swt kedalam api neraka.
Oleh karena itu kita dapat menarik kesimpulan dari materi tadi, agar kita dapat menjauhkan diri dari hal- hal perbuatan yang menyebapkan syirik dengan melakukannya dari hal- hal yang kecil, sperti, kita tidak boleh mencontek saat ujian, kita harus percaya terhadap perintah- perintah Allah swt dengan melakukan sholat lima waktu, dan sebaginya.